Privacy Verklaring

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen dan wel een inschrijving te verwezenlijken.
Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Experience Fitness Health Club aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Experience Fitness Health Club of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Experience Fitness Health Club. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Experience Fitness Health Club.

PRIVACY STATEMENT

(Experience Fitness versie 16 juli 2018)

Dit is de privacyverklaring van Experience Fitness Health Club, Bauduinlaan 21, 1165NE, Halfweg, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Waarom deze privacyverklaring?

Als je een Experience Fitness Health Club abonnement hebt, een Experience Fitness Health Club abonnement wil afsluiten, uit interesse onze website bezoekt of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van je persoonsgegevens door Experience Fitness Health Club willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring.

Vanzelfsprekend gaat Experience Fitness Health Club uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

Hierna hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jou persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Experience Fitness Health Club.

Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Experience Fitness Health Club verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.

Gegevens van onze leden

Bij het aangaan van een Experience Fitness Health Club abonnement verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en je e-mailadres, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer, naam rekeninghouder en soort lidmaatschap.

Ook als je al een Experience Fitness Health Club abonnement hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bij gebruik van de diensten van Experience Fitness Health Club worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: Lidnummer, pasnummer, taalkeuze, kanaal waarop je lid bent geworden, bezoekregistratie aan club, laatste bezoek aan club, type abonnement, je financiële status bij Experience Fitness Health Club (afgenomen diensten en producten en of deze zijn betaald), eventuele resultaten indien is deelgenomen aan ledentevredenheidsonderzoek, eventuele gegevens die je hebt ingevuld in de Experience Fitness Health Club app zoals: lengte, (wisselende) gegevens over gewicht, gegevens over ingeschreven workouts en gegevens over gekozen voeding.

Gegevens van onze websitebezoekers

Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je middels contactformulieren op de website zelf invult, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en keuze vestiging

Social media uitingen

De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van je reacties op social media uitingen worden door Experience Fitness Health Club verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals je naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

Cameratoezicht

Experience Fitness Health Club maakt gebruik van cameratoezicht in de verschillende ruimtes. Daar waar gebruik wordt gemaakt van camera’s wordt dat kenbaar gemaakt, middels bijvoorbeeld stickers, bordjes, etc. Er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s.

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

Dienstverlening

Experience Fitness Health Club verwerkt je gegevens om onze fitness diensten aan je te kunnen leveren. Voor het aanmaken van een lidmaatschapspas waardoor je toegang tot de club van Experience Fitness Health Club krijgt, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen. Daarnaast verwerken wij de door jouzelf ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegevens die je invult in de Experience Fitness Health Club app waardoor we je kunnen helpen bij het realiseren van jouw sportdoel.

Informeren

Experience Fitness Health Club verwerkt je gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch). Je ontvangt informatie over je abonnement waarvoor je je niet kunt afmelden. Ook ontvang je informatie over gelijksoortige producten en diensten van Experience Fitness Health Club, zoals bijvoorbeeld een bevestiging van trainingsschema’s en nieuwe groepslessen. Voor deze berichten kan je je te allen tijde afmelden.

Analyses & (markt)onderzoek

Je persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van Experience Fitness Health Club te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hier aan mee wilt doen.

Rapportage

Experience Fitness Health Club verwerkt gegevens van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt en producten en diensten geëvalueerd. Gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe leden.

Contact met lid

Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden je gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van Experience Fitness Health Club later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen, indien je mee doet aan klant- of marktonderzoek.

Camerabeelden

Experience Fitness Health Club maakt gebruik van cameratoezicht ter beveiliging en bewaking van de bezoekers en de clubs. Camerabeelden worden niet langer dan 4 weken bewaard, tenzij langer nodig voor de afhandeling van een geconstateerd incident.

Wettelijke verplichting

Experience Fitness Health Club kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om je persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Maakt Experience Fitness Health Club gebruik van cookies?

Experience Fitness Health Club maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Wat cookies zijn en van welke soorten cookies Experience Fitness Health Club gebruik maakt, kun je hier lezen.

Hoe gaan wij om met de beveiliging van jouw gegevens?

Experience Fitness Health Club zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van Experience Fitness Health Club zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren je gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van Experience Fitness Health Club hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

Maakt Experience Fitness Health Club bij de verwerking van gegevens gebruik van diensten van derden?

Experience Fitness Health Club maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: aanvragen via de website, (online) marketing, marktonderzoek, incasso, adverteren en analyseren van effectiviteit van advertenties, webanalyse en applicaties waarvan gebruik wordt gemaakt zoals, ledenadministratie, klantenservice en marketing, mobiele app en bankverkeer.

Verstrekt Experience Fitness Health Club gegevens aan derden?

Experience Fitness Health Club verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Experience Fitness Health Club kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om je persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens?

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokken vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

Inzage gegevens

Je hebt recht op inzage van je persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

Rectificatie gegevens

Je hebt recht om je persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

Wissen gegevens

Je kunt wissing van je persoonsgegevens vragen en krijgen in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je je toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch geen wissing van de gegevens wil, indien Experience Fitness Health Club de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar.

Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

Overdraagbaarheid gegevens

Je hebt recht om je gegevens te laten overdragen. Hiermee kan je een kopie van je persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

Bezwaar tegen verwerking

Je hebt altijd recht om vanwege met je specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht Experience Fitness Health Club die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Experience Fitness Health Club of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen.

Wanneer je persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je gebruik maken van een van je rechten, dan doe je dat als volgt. Je kan je verzoek per e-mail sturen naar:
Of je kan per post een verzoek sturen naar:

Experience Fitness Health Club
Bauduinlaan 21
1165NE Halfweg

Vermeld bij je verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld je naam, adres en telefoonnummer.

Ter verificatie stuurt Experience Fitness Health Club naar aanleiding van een ontvangen verzoek een e-mail naar het bij Experience Fitness Health Club opgegeven e-mailadres van het lid om het verzoek per mail te bevestigen.

Binnen uiterlijk 4 weken na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie.

Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Experience Fitness Health Club kun je contact opnemen met:
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we jouw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies, zoals functionele, analytische, niet-functionele, sociale netwerken en externe cookies. Via dit privacy statement kun je jouw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. Bovendien vind je hier meer informatie over wie we zijn, hoe je contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Sociale netwerken en externe cookies

Op de websites van Experience Fitness Health Club vind je deelknoppen (buttons) van verschillende social media websites zoals Facebook, Instagram en Twitter. Wanneer je op een website van Experience Fitness Health Club toestemming geeft voor deze categorie cookies, kan je gebruik maken van extra functionaliteiten zoals bijvoorbeeld het direct delen van informatie op de websites van deze partijen. Voor informatie over de cookies die deze partijen plaatsen en de informatie die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij je naar de verklaringen van deze partijen op hun eigen websites.

Cookies van derden

Adverteerders (al dan niet in opdracht van Experience Fitness Health Club) gebruiken eigen cookies op de website van Experience Fitness Health Club om voor jou relevant geachte advertenties te laten zien. Hiervoor zal je eerst om toestemming worden gevraagd.